Begeleid-rijden

Laatste Nieuws


Grote belangstelling 2toDrive


01-11-2011

Onder jongeren is grote belangstelling voor 2toDrive. In de aanloop naar de officiële start vandaag, hebben al meer dan 5500 jongeren via de website 2toDrive.nl interesse getoond voor deelname aan het experiment met begeleid rijden.

 

In het experiment mogen jongeren vanaf hun 17e verjaardag praktijkexamen voor hun rijbewijs afleggen. Als ze slagen, kunnen ze tot hun 18e onder begeleiding van een coach rijervaring opdoen.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag het officiële startsein gegeven voor het experiment, waarmee ze het verkeer nog veiliger wil maken. Schultz van Haegen: “Het is geweldig dat jongeren enthousiast zijn. Veilig rijden vraagt om oefening, oefening en nog eens oefening. In Duitsland heeft het rijden onder begeleiding van een coach gezorgd voor een flinke afname van het aantal ongevallen waarbij jonge bestuurders betrokken zijn. De inschatting is dat we hiermee in Nederland 16 levens per jaar kunnen redden.”

Met 2toDrive kunnen jongeren vanaf 16 jaar hun theorie-examen voor rijbewijs B doen. Vanaf 16,5 jaar kunnen ze starten met praktijklessen. Als ze 17 worden, kunnen ze vervolgens het praktijkexamen bij het CBR aanvragen.

Vanaf vandaag kunnen de jongeren die deel nemen aan 2toDrive via de websitewww.2toDrive.nl een begeleiderspas aanvragen en hiermee hun deelname bevestigen. “We verwachten een grote toestroom van jongeren die gaan starten met rijlessen”, aldus Nard Gilsing, projectleider 2toDrive bij de verkeersveiligheidsorganisatie voor jongeren, TeamAlert.

De rijscholen zijn klaar voor de start van 2toDrive. “We zijn goed voorbereid en merken een brede belangstelling bij zowel jongeren als coaches. Het is een leuke uitdaging om met deze nieuwe doelgroep aan de slag te gaan”, aldus Frans Bastiaansen, manager Bovag rijscholen.

2toDrive loopt als een experiment met een looptijd van maximaal 6 jaar. In 2015 zal de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid een tussentijdse evaluatie doen. Als het experiment positief uitpakt, kan 2toDrive definitief worden ingevoerd.

(Bron: website Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 1 november 2011).

 


2toDrive 1 november van start !

13-10-2011


Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) geeft op 1 november het startschot voor 2toDrive. Met 2toDrive kunnen jongeren vanaf 16 jaar hun theorie-examen voor rijbewijs B doen. Vanaf 16,5 jaar kunnen ze starten met praktijklessen. Als ze 17 worden kunnen ze vervolgens het praktijkexamen bij het CBR aanvragen. Als ze slagen kunnen ze tot hun 18de onder begeleiding van een coach rijervaring opdoen.

 

Vandaag verscheen dit bericht op de website van het ministerie van I&M. Het experiment 2toDrive wordt gestart om de verkeersveiligheid te vergroten. Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat jaarlijks 16 doden kunnen worden voorkomen als jongeren in het eerste jaar in de auto worden begeleid door een ervaren bestuurder.
Jongeren die slagen voor hun examen vragen bij de eigen gemeente het rijbewijs aan. De gemeente geeft het rijbewijs af als de jongere via www.2todrive.nl een begeleiderspas heeft gekregen. Op deze pas staan de namen van maximaal vijf personen die de bestuurder als zijn coaches heeft aangewezen. Een van deze personen moet bij het rijden in de auto zitten. Bij het rijden met een coach moeten jongeren zowel het behaalde rijbewijs als de begeleiderspas bij zich hebben.

De regeling voor 2toDrive gaat op 1 november 2011 in. Dit betekent dat jongeren die op of na die dag 17 jaar worden (dus geboren op of na 1 november 1994), kunnen meedoen met het experiment. Jongeren die op 1 november al 17 zijn, kunnen wel alvast beginnen met rijlessen, maar pas praktijkexamen doen als ze 18 zijn.Klik hier voor een hulpmiddel dat u kunt gebruiken om te bepalen of en in hoeverre iemand kan deelnemen aan 2toDrive.

Ervaringen in het buitenland laten zien dat 2toDrive werkt. Zo tonen proeven in Duitsland aan dat jongeren 30% minder ongevallen en 20% minder overtredingen veroorzaken als ze eerst onder begeleiding van een coach hebben gereden.
2toDrive loopt als een experiment met een looptijd van maximaal 6 jaar. In 2015 zal de SWOV een tussentijdse evaluatie doen. Als deze positief uitpakt, kan 2toDrive definitief worden ingevoerd.


Bunnik, 28 september 2011 

2toDrive: Half oktober zicht op startdatum

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aangegeven dat het voorstel voor invoering van Begeleid Rijden / ‘2toDrive’ momenteel het wettelijk verplichte wetstraject aflegt. Het ministerie verwacht half oktober zicht te hebben op een startdatum voor 2toDrive.

De procedure van het wetstraject is als volgt: de Raad van State heeft een advies gegeven op de wettelijke regeling. De minister van I&M geeft een reactie op dat advies en dat gaat naar Hare Majesteit de Koningin voor ondertekening. Vervolgens komt dit terug bij het ministerie voor de ‘contraseign’ en daarna gaat het naar het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de publicatie. Er wordt nog steeds vast gehouden aan invoering aanstaande november, maar vanwege bovenstaande formele procedure is de exacte invoerdatum nu nog niet bekend.

Tot de officiële start van 2toDrive is het voor rijscholen verboden rijles te geven aan 16- en 17-jarigen. Naar verwachting begint de proef ergens in november.

 


Tweede kamer akkoord met experiment 2toDrive

Veranderingen in experiment 2toDrive na aanleiding van Kamervragen.

De Tweede Kamer is woensdag 29 juni 2011 akkoord gegaan met het experiment 2toDrive. Op 1 juni 2011 ging de ministerraad al akkoord met 2toDrive. De Tweede Kamer heeft naar aanleiding van het voorstel over 2toDrive een aantal vragen gesteld aan minister Schultz-van Haegen. In reactie hierop heeft de minister een aantal wijzingen doorgevoerd, waarna de Tweede Kamer akkoord ging. De volgende zaken zijn verandert in het experiment 2toDrive:

- Een coach moet 5 jaar in het bezit zijn van zijn rijbewijs B, dit was voorheen 10 jaar.

- Er is een minimumleeftijd ingevoerd voor coaches namelijk 27 jaar.

- De leeftijdsgrens van de tussentijdse toets is verlaagd naar 16,5 jaar. Dit betekent dat jongeren die op of na de ingangsdatum van 2toDrive 16,5 jaar worden, een tussentijdse toets kunnen afleggen.

Rij-instructeurs mogen ook als coach optreden. Voor rij-instructeurs geldt er geen leeftijdseis en vervalt de eis van minimaal 5 jaar in het bezit van een rijbewijs. Wel dienen zij in het bezit te zijn van een WRM-certificaat.

Leeftijdsgrens
Jongeren die op de invoeringsdatum al 17 jaar zijn kunnen niet meedoen met 2toDrive. Voor deze jongeren geldt dat ze wel het theorie-examen mogen afleggen en mogen starten met praktijklessen. De tussentijdse toets en/of praktijkexamen mogen zij pas afleggen na de 18de verjaardag.

Zie voor alle overige vragen over dit onderwerp: www.2todrive.nl
 

 

Ministerraad heeft ingestemd met voorstel 2toDrive

Op woensdag 1 juni 2011 heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel van minister Schultz voor 2toDrive/begeleid rijden. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar de start van het experiment in november van dit jaar. Hier vindt u het persbericht van het ministerie van I&M.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2011/06/01/autorijden-vanaf-17-jaar.html

Op de website www.2todrive.nl staat alle informatie over de opzet van het experiment. Het voorstel gaat nu richting Tweede Kamer voor besluitvorming in het kader van de verplichte voorhangprocedure. Zodra er nieuws is over de daadwerkelijke startdatum, zal dat natuurlijk ook op de website worden geplaatst.

 

Begeleid rijden 

Begeleid rijden houdt in dat een beginnend bestuurder alleen onder begeleiding van een ervaren bestuurder mag rijden. Deze maatregel is in verschillene landen al ingevoerd. Bij de meest toegepaste variant mag een jongere vanaf 16 jaar rijles nemen en zijn rijbewijs halen, maar mag hij tot zijn 18e jaar alleen begeleid rijden. Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat deze deelnemers als ze zelfstandig aan het verkeer deelnemen, minder vaak bij ongevallen betrokken raken. Het effect van begeleid rijden hangt wel af van het aantal uren of kilometers dat begeleid wordt gereden. In Nederland zal na alle waarschijnlijkheid de proef begeleid rijden rond november 2011 worden ingevoerd.

 

Het nut van begeleid rijden!

Door de geringe ervaring van beginnend bestuurders raken zij volgens de statestieke vaker bij ongevallen betrokken. Ongeveer 20% van de ernstige ongevallen worden veroorzaakt door beginnend bestuurders. Begeleid rijden zorgt ervoor dat beginners onder relatief veilige omstandigheden rijervaring kunnen opdoen.

 

Hoe ziet het plan voor begeleid rijden eruit?

De minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) wil het via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) mogelijk maken dat jongeren van 17 jaar hun rijbewijs (categorie B) kunnen halen. Tot hun achttiende jaar mogen deze jongeren dan onder begeleiding autorijden.

 

Tijdstraject begeleid rijden

 

De inwerkingtreding van de AMvB is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede Kamer en publicatie in het staatsblad. De verwachting is dat begeleid rijden vanaf november 2011 als proef wordt ingevoerd. De proef duurt 6 jaar. Als begeleid rijden een positief effect heeft op de verkeersveiligheid kan het systeem een definitieve wetteleijke status krijgen.

 

Theorie-examen begeleid rijden

Als de AMvB in werking treedt, kunnen jongeren vanaf 16 jaar zich inschrijven voor het theorie-examen bij het CBR. Op dit moment is de minimumleeftijd hiervoor 18 jaar. Bij het begeleid rijden zijn de exameneisen hetzelfde als de huidige examens.

 

Rijlessen begeleid rijden

Als de AMvB in werking treedt, kunnen jongeren vanaf 16,5 jaar starten met rijlessen via een rijschool naar keuze. Op dit moment is de minimumleeftijd 18 jaar.

 

Praktijkexamen begeleid rijden

Als de AMvB in werking treedt, kunnen jongeren vanaf 17 jaar zich inschrijven voor het praktijkexamen bij het CBR. Op dit moment is de minimumleeftijd hiervoor 18 jaar. Om zich te kunnen inschrijven, moeten zij wel beschikken over een theoriecertificaat. Bij het begeleid rijden zijn de exameneisen hetzelfde als de huidige examens. Als jongeren vanaf hun 17 jaar slagen voor het examen, krijgen zij een gewoon rijbewijs.

 

Eisen bestuurder begeleid rijden

De bestuurder moet na het slagen voor het praktijkexamen tot zijn achttiende jaar:

 • Voldoen aan de gebruikelijke eisen die aan een bestuurer worden gesteld;
 • Minimaal 17 jaar zijn;
 • In het bezit zijn van een geldig rijbewijs en een begeleiderspas;
 • Minimaal 1 geregistreerde begeleider hebben;
 • Toestemming hebben van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Maximaal 5 begeleiders op 1 begeleiderspas

Jongeren vanaf 17 jaar kunnen maximaal 5 personen opgeven als begeleider. Deze begeleiders komen op 1 begeleiderspas te staan. Tot hun achttiende jaar mogen zij alleen autorijden al 1 van deze begeleiders naast hen zit.

 

Eisen begeleider begeleid rijden

een Begeleider:

 • Moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B);
 • Moet minimaal 27 jaar zijn;
 • Mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
 • Mag in het verleden geen Alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
 • Mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben gehad;
 • Mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
 • Moet een geldig rijbewijs kunnen tonen

 

De procedure

 • Deelnemer gaat naar www.2toDrive.nl voor meer informatie;
 • Je vraagt toestemming aan jouw ouders voor instemming deelname;
 • Vraagt mogelijke begeleiders om zich te melden op www.2toDrive.nl;
 • Begeleider wordt getoetst door het RDW;
 • Heb je zicht op een praktijkexamen? dan begeleiderspas aanvragen;
 • Begeleiderspas wordt opgestuurd;
 • Praktijkexamen afleggen als je slaagt kun je je rijbewijs aanvragen bij de gemeente;
 • Bij afgifte van het rijbewijs wordt er door de gemeente gekeken of er een begeleiderspas is afgegeven. Zo ja, wordt de aanvraag ingediend. Zo nee, moet je wachten tot de begeleiderspas is afgegeven;
 • Tot je 18e verjaardag doe je dan mee aan 2toDrive! 

Gastenboek

Openen

Direct een proefles aanvragen

Gratis proefles (60 min)
Vrijblijvend
Rijlessenpakket op maat
Vul onderstaand formulier in en wij zoeken contact op met jou!
Man Vrouw
Wilt u een intest E achter B aanvragen? Klik dan hier.